Verdrag van Tromsø

Nederland is geen partij bij het Verdrag van Tromsø over toegang tot overheidsinformatie. Toch is dit verdrag wel belangrijk, omdat het laat zien op welke punten de Woo afwijkt van internationale normen.

Nederland geen partij

Het Verdrag van Tromsø is het enige algemene verdrag dat de toegang tot overheidsinformatie regelt. Nederland is geen partij bij dit verdrag.1In tegenstelling tot het Verdrag van Aarhus dat specifiek gaat over toegang tot milieu-informatie, waar Nederland wel partij bij is. Daarom is het niet bindend voor de Nederlandse overheid.

Het Verdrag is al afgesproken in 2009, maar het is pas in 2020 in werking getreden. Het heeft namelijk heel lang geduurd voordat genoeg landen het verdrag hadden bekrachtigd. Nog altijd zijn het er niet heel veel.2Op het moment van schrijven 14 landen.

De Eerste Kamer heeft de minister in 2022 uit laten zoeken of Nederland niet toch partij kan worden. Uit dat onderzoek is gebleken dat de Wet open overheid (Woo) op een aantal belangrijke punten in strijd is met het verdrag. Dit heeft vooral te maken met de absolute weigergronden in de Woo.

Absolute weigergronden verboden

Volgens het verdrag van Tromsø zijn absolute weigergronden namelijk verboden. Dat zijn weigergronden waar nooit een uitzondering op kan worden gemaakt. Nederland kent vijf van zulke weigergronden. Volgens het verdrag moet er altijd een afweging gemaakt worden tussen het belang om te weigeren en het belang van openbaarmaking.

Met name de absolute weigergrond voor vertrouwelijk verstrekte concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie is strijdig met het verdrag. Hetzelfde geldt mogelijk voor talloze van de zogenaamde ‘bijzondere openbaarmakingsregelingen‘ die Nederland heeft. Ook die sluiten vaak categorisch heel veel documenten uit van openbaarmaking, zonder mogelijkheid om een uitzondering te maken.

Naar verwachting zal in ieder geval de absolute weigergrond voor vertrouwelijk verstrekte concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie uit de Woo moeten worden gehaald voordat Nederland tot het Verdrag van Tromsø zal toetreden.3Dat was bijna het geval geweest, totdat de Tweede Kamer met een last minute amendement van de SGP en de VVD deze weigergrond weer absoluut maakte.

Informatiehuishouding op orde brengen

Het Verdrag van Tromsø verplicht overheden ook om de informatiehuishouding op orde te hebben: “manage their documents efficiently so that they are easily accessible”. Het is algemeen bekend dat Nederlandse overheidsinstellingen grote moeite hebben om documenten ordelijk en toegankelijk te bewaren, waardoor ze vaak niet eenvoudig, en daardoor niet binnen de termijnen, toegankelijk zijn. Ook in dit opzicht is de Nederlandse situatie mogelijk in strijd met het verdrag.

Hoewel het verdrag niet bindend is voor Nederland, is het relevant voor de interpretatie van het EVRM. Op die manier zou het indirect toch door kunnen werken voor Nederland, via de uitspraken van het Europees Hof van de Rechten van de Mens.