Verdrag van Aarhus en milieu-informatie

Vanwege internationale afspraken in het Verdrag van Aarhus moet de overheid meer informatie over het milieu openbaarmaken dan over andere onderwerpen. En in sommige gevallen ook sneller.

Sneller openbaar

Het Verdrag van Aarhus is een internationaal verdrag over milieu-informatie. Het verdrag geeft burgers een aantal belangrijke rechten op het gebied van milieu. Een van die rechten is het recht op informatie over het milieu. Nederland is partij bij het verdrag waardoor het bindend is voor Nederland. Nederlandse overheidsinstanties moeten zich eraan houden.

Het Verdrag van Aarhus is van belang omdat het op een aantal punten strenger is dan de Woo. Zo noemt het verdrag een maximale termijn voor het voldoen aan een Woo-verzoek die wat korter is dan de maximale termijn in de Woo.1Het verdrag geeft de overheid twee keer een maand de tijd, dus in totaal twee maanden. Op papier vallen de termijnen uit de Woo van maximaal vier plus twee weken daar binnen. Dat wordt anders op het moment dat er belanghebbenden zijn die een zienswijze moeten geven en zeker als die het niet eens zijn met de openbaarmaking, waardoor de overheid kiest voor uitgestelde verstrekking. Ook in dat geval zal de overheid nog steeds binnen twee maanden de documenten moeten verstrekken om niet in strijd met Aarhus te handelen.

Minder weigeren

Ook is de lijst met redenen om een Woo-verzoek te weigeren die het Verdrag van Aarhus toestaat korter dan die in de Woo. Vooral als het verzoek gaat over emissies, zoals de uitstoot van giftige stoffen, maar ook van CO2 en stikstof.2Op basis hiervan zijn bijvoorbeeld de aantallen dieren die een boerenbedrijf houdt gegevens die openbaargemaakt moeten worden. Normaalgesproken zouden overheden openbaarmaking van zulke gegevens moeten weigeren, omdat het bedrijfsinformatie is. Maar omdat het milieu-informatie betreft mag dat niet.

De strenge regels van het Verdrag van Aarhus zijn voor een deel overgenomen in de tekst van de Woo. De meeste weigergronden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op milieu-informatie.